Roku dezinfekcijas līdzeklis Softa-Man® ViscoRub

Gēlveida dezinfekcijas līdzeklis rokām, nesatur smaržvielas. 

Sastāvs:

100 ml šķīduma satur: 45 g etanola (100%), 18 g 1-propanola (Ph. Eur.), attīrīts ūdens, butān-2-ons, glicerols, izopropilmiristāts (Ph. Eur.), (heksadecil, oktadecil)[( RS) -2-etilheksanoāts], oktildodekanols (Ph. Eur.), edetols, akrilāts(C10-30 alkilakrilātkrospolimērs), (+/-) alfa-Bisabolols. Baktericīda, tuberkulocīda, fungicīda 1 iedarbība, iedarbīgs pret vīrusiem un rotavīrusiem.

C. albicans

Softa-Man® ViscoRub 100 ml 

5.00 EUR

Lietošana:

  • Dezinfekcijai nelielu daudzumu šķīduma ierīvē rokas ādā (var lietot arī ķirurģiskai augšdelma dezinfekcijai).
  • Produkta iedarbības laikā āda jāsaglabā mitra.

Iedarbības laiks:

  • Higiēniska roku dezinfekcija pret vīrusiem (ieskaitot HBV, HCV,HIV) un rota vīrusiem: 30 sekundes
  • Ķirurģiska roku dezinfekcija: 90 sekundes

Bīstami:

  • Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt miegainību un reiboni.
  • Sargāt no karstuma/dzirkstelēm/atklātas liesmas/karstām virsmām. Nesmēķēt! Tvertni turēt cieši noslēgtu. Izvairīties ieelpot tvaikus.
  • Izmantot aizsargcimdus/aizsargtērpu/acu aizsardzības līdzekļus/sejas aizsardzības līdzekļus.
  • SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazināties ar Saindēšanās centru vai ārstu.